Škola socijalnih vještina

 
Šta su socijalne vještine?
Socijalne vještine su «sposobnosti prilagođivanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspješno nose sa zahtjevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana» . Ova definicija se odnosi na veliku grupu psihosocijalnih i međuljudskih vještina koje Vam mogu pomoći da se nosite sa zahtjevima i izazovima koje pred Vas postavlja život, a odnosi se i na vještine koje pomažu psihosocijalni i socijalni razvoj. Obuhvata donošenje odluka i rješavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, komunikaciju i međuljudske odnose, svijest o sebi, i nošenje s emocijama i uzrocima stresa. Pomoći će Vam voditi zdrav i produktivan život.

Zašto su mi potrebne socijalne vještine?

Današnji svijet rada se razlikuje od nekadašnjeg. Promjene i nesigurnost predstavljaju pravilo. Promjena posla 6 do 8 puta tokom života postaje opće pravilo. To znači da ćete možda morati u isto vrijeme sticati obrazovanje potrebno za određenu karijeru i tragati za zaposlenjem. Više nije realno očekivati da nakon formalnog obrazovanja slijedi jedna karijera s utvrđenim pravilima razvoja nakon koje čovjek odlazi u mirovinu. Danas je naglasak na učenju tokom cijelog života i višestruke promjene radnih mjesta (karijera).

Socijalne vještine u radnom okruženju
Socijalne vještine nisu vezane za specifičan posao, već se nalaze u osnovi uspješnog obavljanja bilo kojeg posla. One se primjenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. One olakšavaju snalaženje u suvremenom svijetu poslova, usmenu i pisanu komunikaciju, otkrivanje i izbor poslova koji odgovaraju Vašim sposobnostima i potencijalima, sistematsko planiranje razvoja Vaše karijere, snalaženje u promjenama koje se događaju u našem društvu, sposobnost prilagođavanja u toku rješavanja problema, kreativno mišljenje, efikasno upravljanje vlastitim resursima, timski rad, uspješno vođenje tima, upravljanje vlastitim razvojem.

ST 01: Prepoznavanje i analiza vlastitih potencijala
Opis kursa: Moramo znati vlastite potencijale, neovisno od toga radi li se o vlastitom razvoju, profesionalnoj selekciji ili orijentaciji. Razvojne alternative proizlaze iz onoga što mi možemo, što radimo sa zadovoljstvom i što nas u potpunosti ispunjuje. S više pouzdanja donosite odluke o putu kojim će ići Vaša karijera.
Trajanje kursa: 6 do 10 sati
Nastavni materijal: "Prepoznavanje i analiza potencijala", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru
 
ST 02: Planiranje karijere
Opis kursa: Trening je namijenjen profesionalcima odgovornim za razvoj zaposlenih, ali i svima koji žele razviti svoju stvarnu vrijednost i osposobiti se kako bi sami planirali i upravljali svojom karijerom i profesionalnim razvojem. Poslodavci traže od zaposlenih fleksibilnost i sposobnost da odgovore na njihove nove zahjteve, očekuju da zaposleni sami preuzmu odgovornost za upravljanje svojim razvojem, kreiraju ili prihvate nove zadatake i druge razvojne mogućnosti, prije nego čekaju na posao ili promociju.
Trajanje kursa: 10 do 14 sati
Nastavni materijal: " Planiranje karijere ", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru

ST 03: Trening upravljanja vlastitim mogućnostima
(Self-management trening)
Opis kursa: Osnovna pretpostavka je: pojedinci koji imaju potrebu za promjenom, imaju veće mogućnosti za uspjeh ako mogu kontrolirati proces promjene. Treba podučiti ljude o promjenama u ponašanju. Na ovaj način programi upravljanja sobom mogu uticati na veliki broj emotivnih kompetencija, uključujući: tačnu samoprocjenu, samopouzdanje, samokontrolu, savjesnost i pouzdanost. Tokom treninga poseban će dio biti usmjeren na učenje vještina za djelotvorno upravljanje vlastitim vremenom (Time management).
Trajanje kursa: 10 do 14 sati
Nastavni materijal: " Self-management trening ", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru

ST 04: Asertivni trening
Opis kursa: Koncept o asertivnom ponašanju počiva na vjerovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih. Asertivnost je ponašanje koje se uči. Da biste bili asertivni potrebno je na život gledati pozitivno i imati doživljaj lične vrijednosti (samopoštovanje i samopouzdanje) Moraju Vam biti jasna Vaša prava i Vaše odgovornosti.
Trajanje kursa: 6 do 10 sati
Nastavni material: " Asertivni trening ", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru

ST 05: Vještine prezentacije
Opis kursa: Uspješna komunikacija zahtijeva od onih koji komuniciraju prenošenje svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljanu publiku. Kreiranje i izvođenje uspješne prezentacije zahtijeva osnovno razumijevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahtijeva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti jasno razumljiv primatelju. Komunikacija je vještina koja zahtijeva vježbanje. Usavršavanje kroz vježbu je ono što vještinu razlikuje od drugih oblika znanja.
Trajanje kursa: 6 do 10 sati
Nastavni materijal: "Vještine prezentacije", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru

ST 06: Pisana komunikacija i pisanje biografije (CV)

Opis kursa: Sposobnost za jasno komuniciranje pisanim putem je vještina presudna kako za uspjeh tokom akademskog obrazovanja tako i za uspjeh u profesiji. Ovaj trening objašnjava kako komunikacija pisanim riječima mora biti konkretnija nego usmena komunikacija, s manje prostora za greške, jer oni koji komuniciraju pismenim putem imaju još neke izazove ispred sebe uključujući gramatiku, ton pisanog teksta, pravopis, stil pisanja kao i upotrebu odgovarajućih riječi. Trening je posvećen i učenju pisane komunikacije na englekom jeziku.
Trajanje kursa: 6 do 10 sati
Nastavni materijal: " Pisana komunikacija i pisanje CV-a ", skripta
Potvrda: Certifikat o odslušanom seminaru

ST 07: Pregovarati, diskutirati, argumentirati
 Opis kursa: Sposobnost za jasno komuniciranje je vještina presudna kako za uspjeh tokom akademskog obrazovanja tako i za uspjeh u profesiji. Ovaj trening objašnjava kako komunikacija mora biti konkretnija, efektivnija, uspješnija, kako struktuirati razgovor, kako planirati razgovor, modeli argumentacije, pregovarački koncepti itd.
Trajanje kursa: 16 sati
Nastavni materijal: "Pregovarati, diskutirati, argumentirati", knjiga
Potvrda: Xpert Personal Business Skills certifikat

ST 08: Uspješna moderacija sastanaka
Opis kursa: Ovaj trening objašnjava osnovne pojmove moderacije, pomoću koje se djelotvorno vode razgovori (radni), grupni sastanci i rješavaju problemi, na koji način se vode radne i projektne grupe,
Trajanje kursa: 16 sati
Nastavni materijal: "Uspješna moderacija sastanaka", knjiga
Potvrda: Xpert Personal Business Skills certifikat.

ST 09: Marketing i prodaja
Opis kursa: Ovaj trening objašnjava osnovne pojmove marketinga, pomoću kojeg se privlače novi klijenti, na koji način zadržati postojeću mrežu klijenata, kako pristupiti tržištu, kako planirati marketing, kako prodati proizvod/uslugu itd.
Trajanje kursa: 16 sati
Nastavni materijal: "Marketing i prodaja", knjiga
Potvrda: Xpert Personal Business Skills certifikat.

Copyright © 2007 RODA. All rights reserved. Design and development Promotim d.o.o. Sarajevo